Lietuvos biotechnologų asociacija buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. Asociacija vienyja Lietuvoje verslo įmones, kuriančias ir gaminančias biotechnologinius produktus, bei teikiančias paslaugas gyvybės mokslų sektoriuje, taip pat mokslo įstaigas, vykdančias fundamentinius bei tiriamuosius mokslinius tyrimus biotechnologijų srityje, įskaitant ir individualius tyrėjus aktyviai dalyvaujančius biotechnologijų srities moksliniuose tyrimuose. 2023 metų sausio mėnesį Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) tapo LIthuaniaBIO ir išplėtė savo atstovaujamą sritį pagal sumanios specializacijos kryptį – sveikatos technologijos ir biotechnologijos.
LithuaniaBIO tikslas – skatinti gyvybės mokslų ir biotechnologijų platesnį jo pritaikymą Lietuvos ekonomikoje sprendžiant globalias aplinkosaugos ir gyvenimo kokybės iššūkius.

Prioritetinės sritys

Bioekonomika

Bioekonomika (bioeconomy) – tai ekonomikos dalis, kuri gamina atsinaujinančias žaliavas (biomasę) ir perdirba šias žaliavas bei biologinės kilmės atliekas į pridėtinę vertę turinčius produktus (Europos bioekonomikos strategija, 2012 m., atnaujinta 2018 m.). Bioekonomikos vystymo tikslai yra apsirūpinimas maistu, tvarus gamtinių išteklių naudojimas, priklausomybės nuo iškastinių (neatsinaujinančių) išteklių mažinimas, prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos mažinimas…

Medicinos technologijos

Kas yra biotechnologija? Biotechnologija – tai gamtos mokslų ir technikos mokslų integracija, siekiant panaudoti organizmus, ląsteles, jų dalis ir mokelulinius analogus produktų gamybai ir paslaugų teikimui (Biotechnologijos apibrėžimas, priimtas 1989 m. Europos Biotechnologijos Federacijos (EFB)). Medicininė (raudonoji) biotechnologija apima tokias sritis kaip naujų vaistų kūrimas, naujų diagnostikos priemonių kūrimas ir naujų gydymo būdų vystymą. Plačiau…

Gyvybės mokslai

Gyvybės mokslai (life sciences) – tai gamtos (biologijos, biochemijos, fizikos, kt.) ir technikos mokslų dalis, tirianti gyvybės reiškinius. Gyvybės mokslų atradimai naudojami sveikatos, medicinos, farmacijos, žemės ūkio, maisto ir kitose mokslo srityse. Lietuvos gyvybės mokslų industrija apima verslo įmones, mokslo ir studijų institucijas bei sveikatos priežiūros įstaigas, veikiančias farmacijos, biotechnologijų, ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų, sveikatos…

Strateginiai tikslai 2020–2023 metais

1. Aktyviai dalyvauti valstybės strategijų formavime gyvybės mokslų, medicinos technologijų ir bioekonomikos srityse bei atstovauti biotechnologijų sektoriaus interesus valdžios institucijose

1.1. Stiprinti bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, formuojančiomis valstybės politiką LithuaniaBIO prioritetinėse – gyvybės mokslų, medicinos technologijų ir bioekonomikos – srityse

1.2. Sukurti ir įgyvendinti LithuaniaBIO aktualių teisėkūros iniciatyvų nustatymo ir savalaikio pastabų bei pasiūlymų pateikimo sistemą

1.3. Telkti suinteresuotas šalis nacionalinės ir regioninių bioekonomikos plėtros strategijų formavimui

1.4. Dalyvauti Lietuvos pramonininkų konfederacijos komitetų veikloje

2. Tikslingai plėtojant tarptautinius ryšius tapti Lietuvos biotechnologijų sektoriaus atstovu globaliu mastu

2.1. Stiprinti bendradarbiavimą su Užsienio reikalų ministerija, Šiaurės ministrų tarybos biurais Baltijos šalyse bei tikslinių šalių ambasadomis

2.2. Plėtoti tarptautinių partnerių tinklą ir atstovauti Lietuvos biotechnologijų sektorių tarptautinėse organizacijose

2.3. Skatinti LithuaniaBIO narių dalyvavimą tarptautiniuose projektuose

2.4. Pristatyti LithuaniaBIO tarptautiniuose renginiuose

3. Vystyti Lietuvos biotechnologijų startuolių ekosistemą, prisidėti prie inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių plėtros bei investicijų į šalies biotechnologijų sektorių pritraukimo

3.1. Inicijuoti ir įgyvendinti strategines partnerystes su nacionalinėmis verslo plėtros agentūromis

3.2. Parengti Lietuvos biotechnologijų startuolių ekosistemos vystymo planą ir telkti suinteresuotas šalis jo įgyvendinimui

3.3. Skatinti investicijas į Lietuvos biotechnologijų sektoriaus startuolių ir inovatyvių SVV įmonių plėtrą

4. Dalyvauti rengiant bei tobulinant švietimo programas, reikalingas gyvybės mokslų, medicinos technologijų ir bioekonomikos vystymui Lietuvoje

4.1. Stiprinti bendradarbiavimą su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei jai pavaldžiomis įstaigomis

4.2. Vykdyti aktualių švietimo programų monitoringą, dalyvauti išoriniuose jų vertimuose bei periodiškai skelbti tobulinimo rekomendacijas

5. Didinti LithuaniaBIO veiklos poveikį pritraukiant naujus narius bei stiprinant vidinę ir išorinę komunikaciją

5.1. Pritraukti naujus narius orientuojantis į LithuaniaBIO prioritetines – gyvybės mokslų, medicinos technologijų ir bioekonomikos – sritis

5.2. Didinti LithuaniaBIO organizacinius pajėgumus

5.3. Didinti LithuaniaBIO matomumą, stiprinti vidinę komunikaciją ir skatinti bendruomeniškumą